Bezoek de beurs

19 - 20 oktober 2024 | Flanders Expo Gent | 10:00 – 17:00 uur

Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden voor adverteerders

1 Definities

In de Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Fairs Consult bv: Fairs Consult bv., opererend onder de handelsnaam Fairs Consult bv, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65802403, en/of één van zijn dochtervennootschappen.

1.2 Website: secondhome.nl;secondhome-expo.be, zoals door Fairs Consult bv geëxploiteerd.

1.3 Gebruiker: degene, geregistreerd of niet-geregistreerd, die de website bezoekt en aldus gebruikt. Onder deze definitie behoren ook de zakelijke aanbieder, particuliere aanbieder en derde partij.

1.4 Zakelijke aanbieder: een zakelijke partij, handelend vanuit enige bedrijfsvorm, die onroerend goed aanbiedt. Dit kan zowel een natuurlijke persoon als rechtspersoon zijn.

1.5 Particuliere aanbieder: een particulier privé persoon, welke niet als bedrijf is georganiseerd en niet voor commerciële doeleinden (zijn eigen) onroerend goed aanbiedt.

1.6 Derde partij: een zakelijke partij waarmee Fairs Consult bv een overeenkomst heeft gesloten, niet zijnde een zakelijke aanbieder, zoals beschreven bij Definities onder 1.4.

1.7 Overeenkomst: elke overeenkomst, in iedere vorm, tussen Fairs Consult bv en de zakelijke aanbieder, particuliere aanbieder of derde partij.

1.8 Diensten: alle producten en/of diensten die met een overeenkomst met Fairs Consult bv zijn afgesloten.

1.9 Advertentie: Een advertentie, geplaatst door een zakelijke aanbieder, particuliere aanbieder of derde partij. Hieronder vallen onder meer - maar niet uitsluitend - de woningadvertentie, projectadvertentie en topwoning advertentie.

1.10 Voorwaarden: de Voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en Beleidsregels.

1.11 Gebruiksvoorwaarden en Beleidsregels: voorwaarden en regels voor het gebruik van de website.

 

2 Algemeen

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere zakelijke aanbieder, particuliere aanbieder, derde partij of gebruiker die gebruik maakt van de website en/of diensten van Fairs Consult bv.

2.2 Door gebruik te maken van de website en/of diensten van Fairs Consult bv, verklaart de zakelijke aanbieder, particuliere aanbieder, derde partij of gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan akkoord met de Voorwaarden.

2.3 Fairs Consult bv opereert als zodanig onder de domeinnaam secondhome.nl en alle andere gelieerde websites.

2.4 Fairs Consult bv is een onafhankelijk platform voor aanbieders en geïnteresseerden van onroerend goed. Fairs Consult bv is niet betrokken bij een eventuele overeenkomst tussen een zakelijke of particuliere aanbieder en gebruiker.

2.5 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van partijen waarmee Fairs Consult bv een overeenkomst sluit, wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Indien Fairs Consult bv in een specifiek geval uitzondering maakt op (een bepaald deel van) de Voorwaarden, kunnen andere zakelijke aanbieders, particuliere aanbieders, derde partijen of gebruikers hieraan geen rechten ontlenen.

2.7 Fairs Consult bv behoudt zich het recht voor de Voorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de website en/of het sturen van een bericht per email aan alle geregistreerde gebruikers. De wijzigingen zullen per direct van kracht gaan, tenzij anders vermeld. Indien de zakelijke aanbieder, particuliere aanbieder, derde partij of gebruiker na de aanpassingen in de Voorwaarden gebruik blijft maken van de website en/of diensten van Fairs Consult bv, betekent dit dat zij de wijzigingen onherroepelijk hebben aanvaardt.

2.8 De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Afzonderlijke exemplaren zijn per e-mail op te vragen. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Fairs Consult bv.

 

3 Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Fairs Consult bv zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Fairs Consult bv kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de zakelijke aanbieder, particuliere aanbieder of derde partij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.

3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Fairs Consult bv daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Fairs Consult bv niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

4 Overeenkomst en contractvoorwaarden zakelijke aanbieder en derde partij

4.1 Een overeenkomst kan tot stand komen - maar niet uitsluitend - door registratie op de website, of het aangaan van een schriftelijke of mondelinge overeenkomst.

4.2 De zakelijke aanbieder of derde partij draagt zorg voor alle gegevens, waarvan Fairs Consult bv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de zakelijke aanbieder of derde partij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan Fairs Consult bv worden verstrekt.

4.3 De termijn van de overeenkomst tussen Fairs Consult bv en de zakelijke aanbieder of derde partij wordt nader bepaald in de overeenkomst.

4.4 Elke termijn, zoals omschreven in de overeenkomst tussen Fairs Consult bv en zakelijke aanbieder of derde partij, wordt aangeduid als contractperiode. Na afloop van de contractperiode wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd. Dit geschiedt conform gelijke voorwaarden als vermeld in de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

4.5 De overeenkomst kan schriftelijk of per e-mail worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee (2) maanden voor afloop van de contractperiode.

4.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de zakelijke aanbieder of derde partij, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden aangepast. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en de termijn van het contract.

4.7 De duur en inhoud van de overeenkomst kan tussentijds gewijzigd worden, indien beide partijen hier schriftelijk, dan wel mondeling, overeenstemming over bereiken. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Fairs Consult bv gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Fairs Consult bv bevoegde persoon en de zakelijke aanbieder of derde partij akkoord is gegaan met de opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop de gewijzigde overeenkomst zal intreden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Fairs Consult bv op en is voor de zakelijke aanbieder of derde partij geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

4.8 Indien de zakelijke aanbieder of derde partij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Fairs Consult bv gehouden is, dan is de zakelijke aanbieder of derde partij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Fairs Consult bv die daardoor direct of indirect is ontstaan.

 

5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst van zakelijke aanbieder of derde partij

5.1 Fairs Consult bv is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a) de zakelijke aanbieder of derde partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b) na het sluiten van de overeenkomst Fairs Consult bv ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de zakelijke aanbieder of derde partij de verplichtingen niet zal nakomen;

c) de zakelijke aanbieder of derde partij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d) door de vertraging aan de zijde van de zakelijke aanbieder of derde partij niet langer van Fairs Consult bv kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

5.2 Fairs Consult bv heeft de bevoegdheid, zoals die omschreven staat in artikel 5.1, in ieder geval, - maar niet uitsluitend - bij één van de volgende situaties:

a) wanneer de zakelijke aanbieder of derde partij handelt in strijd met de Voorwaarden.

b) wanneer de zakelijke aanbieder of derde partij zijn verplichtingen ten aanzien van betaling niet nakomt, conform artikel 6.

c) wanneer de zakelijke aanbieder of derde partij handelt in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.

d) indien bij de zakelijke aanbieder of derde partij door Fairs Consult bv enige aanleidingen van malafide praktijken zijn geconstateerd, of als deze zijn waargenomen door branche- en of consumentenbelangenorganisaties.

5.3 Voorts is Fairs Consult bv bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Fairs Consult bv kan worden gevergd.

5.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn vorderingen van Fairs Consult bv op de zakelijke aanbieder of derde partij onmiddellijk opeisbaar. Indien Fairs Consult bv de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt het zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.5 Indien Fairs Consult bv tot opschorting of ontbinding overgaat, is het op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.6 Indien de ontbinding aan de zakelijke aanbieder of derde partij toerekenbaar is, is Fairs Consult bv gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5.7 Indien de zakelijke aanbieder of derde partij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Fairs Consult bv gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de zakelijke aanbieder of derde partij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de zakelijke aanbieder of derde partij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de zakelijke aanbieder of derde partij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Fairs Consult bv vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Fairs Consult bv op de zakelijke aanbieder of derde partij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5.9 Indien de zakelijke aanbieder of derde partij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd en gederfde winst, integraal aan de zakelijke aanbieder of derde partij in rekening worden gebracht.

 

6 Tarieven en betaling zakelijke aanbieder en derde partij

6.1 De betaling dient direct online voldaan te worden, op een door Fairs Consult bv aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

6.2 Het gefactureerde bedrag dient in één keer aan Fairs Consult bv te worden voldaan.

6.3 Indien de zakelijke aanbieder of derde partij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is hij van rechtswege in verzuim. De zakelijke aanbieder of derde partij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de zakelijke aanbieder of derde partij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.4 Fairs Consult bv heeft het recht de door de zakelijke aanbieder of derde partij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Fairs Consult bv kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de zakelijke aanbieder of derde partij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Fairs Consult bv kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.5 De zakelijke aanbieder of derde partij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Fairs Consult bv Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De zakelijke aanbieder of derde partij is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6.6 Indien de zakelijke aanbieder of derde partij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de zakelijke aanbieder of derde partij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Fairs Consult bv echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de zakelijke aanbieder of derde partij worden verhaald. De zakelijke aanbieder of derde partij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6.7 Indien de overeenkomst met een zakelijke aanbieder of derde partij wordt opgeschort of ontbonden, omwille van de redenen zoals vermeld in artikel 5.1 en 5.2, vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats.

6.8 Fairs Consult bv kan zijn tarieven jaarlijks per 1 januari aanpassen ten behoeve van inflatiecorrectie, overeenkomstig de CBS Index.

6.9 Fairs Consult bv is gerechtigd de overeengekomen tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving of per e-mailbericht aan de zakelijke aanbieder of derde partij aan te passen. De tariefsverhoging zal dan ingaan per eerstvolgende contractperiode. Indien de zakelijke aanbieder of derde partij niet akkoord gaat met een door Fairs Consult bv kenbaar gemaakt aanzienlijke aanpassing van de tarieven, die de normale prijsstijgingen als bedoeld in lid 8 van dit artikel overschrijden, is de zakelijke aanbieder of derde partij gerechtigd binnen dertig werkdagen na de in artikel genoemde kennisgeving de overeenkomst onder vermelding van de relevante gegevens schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de tariefaanpassing in werking zou treden.

6.10 Voor de actuele tarieven van de producten en diensten verwijzen wij u naar de website of kunt u contact opnemen met Fairs Consult bv.

6.11 Alle tarieven voor de zakelijke aanbieder en derde partij zijn exclusief BTW.

 

7 Overeenkomst en contractvoorwaarden particuliere aanbieder

7.1 Een overeenkomst met de particuliere aanbieder kan tot stand komen - maar niet uitsluitend - door registratie op de website en het daarbij voltooien van een betaling middels één van de aangereikte betaalmiddelen.

7.2 Een overeenkomst met de particuliere aanbieder beslaat een termijn van zes (6) maanden, welke direct aanvangt na betaling van de advertentie.

7.3 De overeenkomst met de particuliere aanbieder eindigt automatisch na zes (6) maanden, wanneer deze door de particuliere aanbieder niet is verlengd.

7.4 Indien de particuliere aanbieder de overeenkomst voortijdig beëindigt, vindt geen restitutie van het al reeds betaalde bedrag plaats.

 

8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst van particuliere aanbieder

8.1 Fairs Consult bv behoudt zich het recht voor de diensten uit overeenkomst met de particuliere aanbieder met onmiddellijke ingang dan wel op te schorten of te beëindigen, indien zich - maar niet uitsluitend - één van de volgende situaties voordoet:

a) wanneer de particuliere aanbieder of derde partij handelt in strijd met de Voorwaarden.

b) wanneer de betaling niet succesvol heeft plaatsgevonden.

c) wanneer de particuliere aanbieder handelt in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.

d) indien Fairs Consult bv enige aanleidingen van malafide praktijken heeft geconstateerd, of als deze zijn waargenomen door branche- en of consumentenbelangenorganisaties.

 

9 Tarieven en betaling particuliere aanbieder

9.1 Na plaatsing van de woningadvertentie, dient het verschuldigde bedrag direct te worden voldaan met de daarvoor aangereikte betaalmiddelen.

9.2 Indien een particuliere aanbieder een woningadvertentie plaatst die in strijd is met artikel 8.1, behoudt Fairs Consult bv zich het recht voor de advertentie te verwijderen en vindt er geen restitutie van het betaalde bedrag plaats.

9.3 Fairs Consult bv behoudt zich het recht voor zijn tarieven tussentijds aan te passen, zonder daar voorafgaand een melding van te doen.

9.4 Indien Fairs Consult bv van mening is dat de particuliere aanbieder georganiseerd is als bedrijf, en/of naar definitie van Fairs Consult bv een zakelijke aanbieder is, behoudt Fairs Consult bv zich het recht voor de overeenkomst om te zetten naar een zakelijke overeenkomst, waarbij de Basic Partnership als minimale afname geldt en als zodanig zal worden gefactureerd. Er vindt geen restitutie plaats van het reeds betaalde bedrag.

9.5 Voor de actuele tarieven van de producten en diensten verwijzen wij u naar de website of kunt u contact opnemen met Fairs Consult bv.

9.6 Alle tarieven voor de particuliere aanbieder zijn inclusief BTW.

 

10 Intellectueel eigendomsrecht

10.1 Fairs Consult bv behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

10.2 Fairs Consult bv is niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten die door een zakelijke aanbieder, een particuliere aanbieder, een derde partij of een gebruiker zijn gemaakt.

 

11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Fairs Consult bv brengt vraag en aanbod op de internationale onroerend goed markt bij elkaar. Fairs Consult bv is nimmer partij bij een (mogelijke) overeenkomst die gesloten wordt tussen de aanbieder en koper. U vrijwaart Fairs Consult bv (en zijn directie, personeel, managers, partners, aandeelhouders en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met geschillen, die uit de (mogelijke) overeenkomst tussen aanbieder en koper kunnen ontstaan.

11.2 Fairs Consult bv is niet betrokken bij de contacten tussen de koper(s) en aanbieder(s) van onroerend goed en vervolgens ook niet tussen een eventuele door de koper(s) en aanbieder(s) gesloten koop Met als gevolg dat Fairs Consult bv geen controle heeft over en niet aansprakelijk is voor de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de woning- en of projectadvertentie, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de zakelijke aanbieder of particuliere aanbieder om te verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de koper om tot koop over te gaan.

11.3 Fairs Consult bv is niet aansprakelijk voor de inhoud van zijn website(s), noch de website(s) die enigerlei wijze met Fairs Consult bv zijn verbonden in welke vorm dan ook. Fairs Consult bv garandeert daarom niet de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid, accuraatheid en/of volledigheid van de geboden informatie.

11.4 Fairs Consult bv is niet aansprakelijk voor diensten, producten en/of informatie van zakelijke aanbieders, particuliere aanbieders en/of derde partijen, die op enigerlei wijze worden aangeboden via de website van Fairs Consult bv.

11.5 Fairs Consult bv is niet aansprakelijk voor het niet naar behoren kunnen uitvoeren van de overeenkomst, indien dat te wijten is aan de zakelijke aanbieder, particuliere aanbieder of derde partij.

11.6 Indien Fairs Consult bv hyperlinks naar internetsites van derden op zijn website weergeeft, betekent dit niet dat Fairs Consult bv de op deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Fairs Consult bv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en/of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

11.7 Fairs Consult bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Fairs Consult bv op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website, de informatie die op of via de website wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Fairs Consult bv of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, misbruik van deze internetsite, verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via de website beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

11.8 Fairs Consult bv is nimmer aansprakelijk voor de eventuele schade die voortvloeit uit een verbintenis, dan wel overeenkomst, die gesloten is met een derde partij die diensten aanbiedt op de website.

11.9 Fairs Consult bv is nimmer aansprakelijk voor de eventuele schade die voortvloeit indien een zakelijke aanbieder, particuliere aanbieder, derde partij of gebruiker inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht.

11.10 Fairs Consult bv is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de zakelijke aanbieder, particuliere aanbieder, derde partij of gebruiker lijdt als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste overdracht van informatie, het niet kunnen krijgen van toegang tot de website en/of enige tekortkoming van Fairs Consult bv in de uitvoering van de overeenkomst.

11.11 Indien Fairs Consult bv ondanks bovenstaande artikelen toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Fairs Consult bv jegens de zakelijke aanbieder, particuliere aanbieder of derde partij in iedere omstandigheid beperkt tot maximaal het door deze partij aan Fairs Consult bv, verschuldigde bedrag, althans ten hoogste het over de laatste 6 maanden gefactureerde bedrag. De aansprakelijkheid van Fairs Consult bv is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

12 Overmacht

12.1 Fairs Consult bv is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de zakelijke aanbieder, particuliere aanbieder, derde partij of gebruiker, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Fairs Consult bv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fairs Consult bv niet in staat is zijn verplichtingen na te komen daaronder in ieder geval begrepen stroom-, computer- en internetstoringen. Fairs Consult bv heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Fairs Consult bv zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Fairs Consult bv kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.4 Indien Fairs Consult bv ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fairs Consult bv gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De particuliere aanbieder, zakelijke aanbieder of derde partij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

13 Toepasselijk recht

13.1 Op deze Voorwaarden, alsmede iedere met Fairs Consult bv te sluiten of gesloten overeenkomst, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen een zakelijke aanbieder, particuliere aanbieder, gebruiker of derde partij, zullen worden voorgeleid aan de rechtbank te Arnhem.

13.2 Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden, zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

13.3 Indien Fairs Consult bv een bepaling niet afdwingt, impliceert dat niet dat Fairs Consult bv afstand doet van het recht. Fairs Consult bv kan de bepaling op een later tijdstip alsnog afdwingen.

13.4 De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

De Gebruiksvoorwaarden en Beleidsregels

 

1 Gebruik van Fairs Consult bv

1.1 Als gebruiker van Fairs Consult bv dient u zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker mag worden verwacht.

1.2 De volgende handelingen en/of gedragingen zijn niet toegestaan:

a) De inhoud van de website mag niet worden gebruikt voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

b) Handelen in strijd met het beleid, zoals in deel 1 en 2 van de Voorwaarden omschreven.

c) Handelen in strijd met rechten van derden.

d) Handelen dat leidt tot klachten van derden.

e) Berichten versturen of verspreiden die spam, kettingbrieven, virussen of piramidesystemen bevatten.

f) Handelingen die de infrastructuur van Fairs Consult bv onredelijk belasten.

g) Enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden.

h) Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website van Fairs Consult bv ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik.

i) Het is u niet toegestaan om, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Fairs Consult bv, het beschikbaar gestelde materialen te kopiëren, te wijzigen, op te slaan, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. De bescherming van de databanken van Fairs Consult bv wordt beheerst door de bepalingen krachtens de Databankenwet.

j) Het is u niet toegestaan om, zonder schriftelijk voorafgaande toestemming van Fairs Consult bv, hyperlinks naar Fairs Consult bv op uw site weer te geven. U kunt middels het contactformulier toestemming vragen.

k) Het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van de website.

 

2 Een account aanmaken / registreren

2.1 Voordat u een advertentie kan plaatsen, dient u een zakelijk of particulier account aan te maken. Nadat u dit heeft voltooid, krijgt u automatisch toegang tot MySHG.

2.2 U maakt een particulier account, indien u niet als bedrijf bent georganiseerd en het onroerend goed niet aanbiedt voor commerciële doeleinden.

2.3 U maakt een zakelijk account, indien u handelt vanuit enige bedrijfsvorm en meerdere woningen en/of projecten aanbiedt. Bij het aanmaken van een account kunt u kiezen uit verschillende partnerships. Zie hier voor een overzicht van de partnerships.

2.4 U maakt een bezoekersaccount, indien u geen woningen en/of projecten wilt aanbieden, maar geïnteresseerd bent in het aanbod op Fairs Consult bv.

2.4 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van meer dan één account.

 

3 Regels voor het plaatsen van een woning-, project of aanbieder advertentie

3.1 U verklaart alle gegevens in de advertentie naar waarheid in te vullen.

3.2 Het is niet toegestaan om foto's bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.

3.3 U bent rechthebbende of bevoegd hetgeen u in de advertentie aanbied te mogen aanbieden.

3.4 Het is niet toegestaan om in de advertentie een ander product of dienst aan te bieden dan een onroerend goed.

3.5 Het plaatsen van dubbele advertenties is niet toegestaan. Dubbele advertenties kunnen worden verwijderd.

3.6 Het is niet toegestaan om in de advertentie materiaal/inhoud te plaatsen die inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van een derde.

3.7 De advertentie heeft slechts betrekking op één object. Het is daarom niet toegestaan om meerdere objecten in één advertentie aanbieden, behalve indien het een projectadvertentie betreft.

3.8 Het is slechts toegestaan om actuele foto's in de advertentie te plaatsen.

3.9 Het is slechts toegestaan foto's te uploaden, zonder enige logo's, teksten en/of onderschriften.

3.10 Indien uw object is verkocht, verzoeken wij u de advertentie te verwijderen of duidelijk aan te geven dat de woning is verkocht.

3.11 Het is niet toegestaan om onjuiste of misleidende informatie in de advertentie op te nemen.

3.12 Het is niet toegestaan om in de omschrijving van uw advertentie een websitevermelding in de vorm van een (hyper)link op te nemen.

3.13 Het is niet toegestaan om in de omschrijving van uw advertentie bedrijfsgegevens te vermelden.

 

4 Materiaal

4.1 Het is niet toegestaan de auteursrechten en/of handelsmerken van Fairs Consult bv te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden.

4.2 Door het plaatsen van materiaal op Fairs Consult bv geeft u Fairs Consult bv toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Fairs Consult bv. Geplaatst materiaal kan worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten, tijdschriften, beurzen of websites. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.

4.3 Fairs Consult bv behoudt zich het recht voor om uw geplaatste materiaal aan te passen. Dit teneinde te voldoen aan de door Fairs Consult bv gestelde eisen voor het gebruik van de website en/of het materiaal toegankelijk te maken voor mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

4.4 Fairs Consult bv heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Fairs Consult bv een melding ontvangt dat het materiaal onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of beleidsregels.

 

5 Intellectueel eigendomsrecht

5.1 U verklaart bij het plaatsen van materiaal op Fairs Consult bv geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.2 Materiaal, waaronder foto's, logo's en/of teksten, mogen niet op Fairs Consult bv worden geplaatst zonder toestemming van de rechthebbende.

5.3 Fairs Consult bv behoudt zich het recht voor het door uw geplaatste materiaal te wijzigen of te verwijderen indien blijkt dat inbreuk is gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.4 ls u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan kunt u melding maken via het contactformulier.

 

6 Handelen in strijd met de Voorwaarden van Fairs Consult bv

6.1 Indien Fairs Consult bv van mening is dat is gehandeld in strijd met de Voorwaarden, dan kan Fairs Consult bv zonder voorafgaande waarschuwing overgaan - maar niet uitsluitend - tot de volgende acties:

a) Verwijderen van de advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief.

b) Schorsing of opschorting van het account.

c) Beperken tot bepaalde functionaliteiten.

d) Verstrekken van bedrijfs- en persoonsgegevens aan bepaalde derden, zoals Politie, Justitie en rechthebbenden.

6.2 Fairs Consult bv behoudt zich het recht voor om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.